همان طور که با تأمّل در احاديث گذشته معلوم مي شود ، مقصود از علم نجومي که آموختن آن تحريم شده است ، دانش ستاره شناسي به مفهوم امروزي آن نيست؛ بلکه مقصود ، آشنايي با نقش ستارگان در سرنوشت انسان و پيش بيني حوادث آينده از طريق مطالعه در سير کواکب يا عقيده به مؤثّر بودن ستارگان در سرنوشت انسان است ، همان طور که طالع بيني بدين منظور نيز نکوهيده است ، چنان که در اين روايت آمده است :

همان طور که با تأمّل در احاديث گذشته معلوم مي شود ، مقصود از علم نجومي که آموختن آن تحريم شده است ، دانش ستاره شناسي به مفهوم امروزي آن نيست؛ بلکه مقصود ، آشنايي با نقش ستارگان در سرنوشت انسان و پيش بيني حوادث آينده از طريق مطالعه در سير کواکب يا عقيده به مؤثّر بودن ستارگان در سرنوشت انسان است ، همان طور که طالع بيني بدين منظور نيز نکوهيده است ، چنان که در اين روايت آمده است :

همان طور که با تأمّل در احاديث گذشته معلوم مي شود ، مقصود از علم نجومي که آموختن آن تحريم شده است ، دانش ستاره شناسي به مفهوم امروزي آن نيست؛ بلکه مقصود ، آشنايي با نقش ستارگان در سرنوشت انسان و پيش بيني حوادث آينده از طريق مطالعه در سير کواکب يا عقيده به مؤثّر بودن ستارگان در سرنوشت انسان است ، همان طور که طالع بيني بدين منظور نيز نکوهيده است ، چنان که در اين روايت آمده است :

همان طور که با تأمّل در احاديث گذشته معلوم مي شود ، مقصود از علم نجومي که آموختن آن تحريم شده است ، دانش ستاره شناسي به مفهوم امروزي آن نيست؛ بلکه مقصود ، آشنايي با نقش ستارگان در سرنوشت انسان و پيش بيني حوادث آينده از طريق مطالعه در سير کواکب يا عقيده به مؤثّر بودن ستارگان در سرنوشت انسان است ، همان طور که طالع بيني بدين منظور نيز نکوهيده است ، چنان که در اين روايت آمده است :

همان طور که با تأمّل در احاديث گذشته معلوم مي شود ، مقصود از علم نجومي که آموختن آن تحريم شده است ، دانش ستاره شناسي به مفهوم امروزي آن نيست؛ بلکه مقصود ، آشنايي با نقش ستارگان در سرنوشت انسان و پيش بيني حوادث آينده از طريق مطالعه در سير کواکب يا عقيده به مؤثّر بودن ستارگان در سرنوشت انسان است ، همان طور که طالع بيني بدين منظور نيز نکوهيده است ، چنان که در اين روايت آمده است :

همان طور که با تأمّل در احاديث گذشته معلوم مي شود ، مقصود از علم نجومي که آموختن آن تحريم شده است ، دانش ستاره شناسي به مفهوم امروزي آن نيست؛ بلکه مقصود ، آشنايي با نقش ستارگان در سرنوشت انسان و پيش بيني حوادث آينده از طريق مطالعه در سير کواکب يا عقيده به مؤثّر بودن ستارگان در سرنوشت انسان است ، همان طور که طالع بيني بدين منظور نيز نکوهيده است ، چنان که در اين روايت آمده است :

همان طور که با تأمّل در احاديث گذشته معلوم مي شود ، مقصود از علم نجومي که آموختن آن تحريم شده است ، دانش ستاره شناسي به مفهوم امروزي آن نيست؛ بلکه مقصود ، آشنايي با نقش ستارگان در سرنوشت انسان و پيش بيني حوادث آينده از طريق مطالعه در سير کواکب يا عقيده به مؤثّر بودن ستارگان در سرنوشت انسان است ، همان طور که طالع بيني بدين منظور نيز نکوهيده است ، چنان که در اين روايت آمده است :

همان طور که با تأمّل در احاديث گذشته معلوم مي شود ، مقصود از علم نجومي که آموختن آن تحريم شده است ، دانش ستاره شناسي به مفهوم امروزي آن نيست؛ بلکه مقصود ، آشنايي با نقش ستارگان در سرنوشت انسان و پيش بيني حوادث آينده از طريق مطالعه در سير کواکب يا عقيده به مؤثّر بودن ستارگان در سرنوشت انسان است ، همان طور که طالع بيني بدين منظور نيز نکوهيده است ، چنان که در اين روايت آمده است :

همان طور که با تأمّل در احاديث گذشته معلوم مي شود ، مقصود از علم نجومي که آموختن آن تحريم شده است ، دانش ستاره شناسي به مفهوم امروزي آن نيست؛ بلکه مقصود ، آشنايي با نقش ستارگان در سرنوشت انسان و پيش بيني حوادث آينده از طريق مطالعه در سير کواکب يا عقيده به مؤثّر بودن ستارگان در سرنوشت انسان است ، همان طور که طالع بيني بدين منظور نيز نکوهيده است ، چنان که در اين روايت آمده است :

همان طور که با تأمّل در احاديث گذشته معلوم مي شود ، مقصود از علم نجومي که آموختن آن تحريم شده است ، دانش ستاره شناسي به مفهوم امروزي آن نيست؛ بلکه مقصود ، آشنايي با نقش ستارگان در سرنوشت انسان و پيش بيني حوادث آينده از طريق مطالعه در سير کواکب يا عقيده به مؤثّر بودن ستارگان در سرنوشت انسان است ، همان طور که طالع بيني بدين منظور نيز نکوهيده است ، چنان که در اين روايت آمده است :

همان طور که با تأمّل در احاديث گذشته معلوم مي شود ، مقصود از علم نجومي که آموختن آن تحريم شده است ، دانش ستاره شناسي به مفهوم امروزي آن نيست؛ بلکه مقصود ، آشنايي با نقش ستارگان در سرنوشت انسان و پيش بيني حوادث آينده از طريق مطالعه در سير کواکب يا عقيده به مؤثّر بودن ستارگان در سرنوشت انسان است ، همان طور که طالع بيني بدين منظور نيز نکوهيده است ، چنان که در اين روايت آمده است :

همان طور که با تأمّل در احاديث گذشته معلوم مي شود ، مقصود از علم نجومي که آموختن آن تحريم شده است ، دانش ستاره شناسي به مفهوم امروزي آن نيست؛ بلکه مقصود ، آشنايي با نقش ستارگان در سرنوشت انسان و پيش بيني حوادث آينده از طريق مطالعه در سير کواکب يا عقيده به مؤثّر بودن ستارگان در سرنوشت انسان است ، همان طور که طالع بيني بدين منظور نيز نکوهيده است ، چنان که در اين روايت آمده است :

همان طور که با تأمّل در احاديث گذشته معلوم مي شود ، مقصود از علم نجومي که آموختن آن تحريم شده است ، دانش ستاره شناسي به مفهوم امروزي آن نيست؛ بلکه مقصود ، آشنايي با نقش ستارگان در سرنوشت انسان و پيش بيني حوادث آينده از طريق مطالعه در سير کواکب يا عقيده به مؤثّر بودن ستارگان در سرنوشت انسان است ، همان طور که طالع بيني بدين منظور نيز نکوهيده است ، چنان که در اين روايت آمده است :

همان طور که با تأمّل در احاديث گذشته معلوم مي شود ، مقصود از علم نجومي که آموختن آن تحريم شده است ، دانش ستاره شناسي به مفهوم امروزي آن نيست؛ بلکه مقصود ، آشنايي با نقش ستارگان در سرنوشت انسان و پيش بيني حوادث آينده از طريق مطالعه در سير کواکب يا عقيده به مؤثّر بودن ستارگان در سرنوشت انسان است ، همان طور که طالع بيني بدين منظور نيز نکوهيده است ، چنان که در اين روايت آمده است :