دفاع از حديث(4) - صفحه 75

دفاع از حديث(4)

مهدى حسينيان قمى

نقدها را بُوَد آيا كه عيارى گيرند

برادر بزرگوارمان، سردبير مجله گران سنگ علوم حديث حجة الاسلام والمسلمين حاج شيخ مهدى مهريزى در مقاله خويش عنوان «تأمّلى در احاديث نقصان عقل زنان» نگاهى به دفاع از احاديث نقصان عقل زنان كرده اند.
در اين نگاه به پنج نكته اشاره كرده اند و در پايان نتيجه گيرى مى كنند كه مقاله «دفاع از حديث» در پذيرش روايات نقصان عقل زنان، شتاب داشته است.
گرچه بهتر بود حديث شناسان حوزه به داورى مى نشستند و پرده از چهره زيباى احاديث بر مى گرفتند و بر منزلت حديث و توجّه به اين ميراث پيامبر(ص) و امامان(ع) بيشتر تأكيد مى كردند، ولى ما بسيار گذرا پنج نكته آمده در مقاله ايشان را از نظر مى گذرانيم.

نكته اوّل

با اشاره به اهداف «دفاع از حديث» يادآور مى شوند كه دفاع از حديث نبايد به پذيرش مطلق احاديث بگرايد چرا كه مبارزه با «پذيرش مطلق احاديث» خود يكى از اهداف «دفاع از حديث» است.
در اين جا ياد آور مى شويم كه بيش از    يك سال است با گروهى از محقّقان در موضوع گسترده «زن در فرهنگ اسلامى» كار مى كنيم و مجموع آيات و روايات مرتبط با موضوع زن را گرد آورده ايم و دربيش از پانصد آيه و چند هزار روايت كه به اين موضوع مرتبط مى شود تأمّلاتى كرده ايم.
گفتنى است: در دفاع از روايات نقصان عقل زنان بيشتر نقدِ توجيه حضرت آية اللّه جوادى آملى و حضرت آية اللّه صانعى مورد توجه بوده است وگرنه در ارتباط با موضوع عقل زنان بيش از اين تأمل شده و سخن بسيار است.

صفحه از 105