حرکت در مسیر خوبی‌ها

مواعظ و اندرزهاى امام سجاد (عليه السلام): ابن آدم! إنّك لاتزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك وما كانت المحاسبة من همّك وما كان الخوف لك شعاراً والحذر لك دثاراً.
(تحف العقول صفحه ۲۸۰)
گرچه انسان از موعظه ديگران بى‌نياز نيست، لكن موعظه‌اى كه از درون انسان برمى‌خيزد بهترين موعظه است، چون هركسى به صفات و عيوب خود از همه آگاه‌تر است.
بايد همت انسان اين باشد كه خود را محاسبه كند. اگر ديگران ما را محاسبه نكنند، دليل نمى‌شود كه ما خود را محاسبه نكنيم. محاسبه، از لغزش‌هاى آينده انسان جلوگيرى مى‌كند.
مراد از خوف، خوف از خدا و عذاب او و كردار بد انسان است نه ترس از مردم و قدرتهاى پوشالى.
حذر، به معناى احتياط است لكن نه به اين معنا كه انسان دست از فعاليت بكشد بلكه بايد در ميدانهاى مختلف وارد شده اما همواره احتياط و پرهيز را رعايت كند كه معناى تقوا هم همين است.