مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : زاد المعاد
جستجو در Lib.ir

زاد المعاد

شامل ادعيه و اعمال كثيره‏‌اى كه درباره‏‌ى ايام و ليالى در كتب ادعيه، وارد شده مى‌‏باشد

اثر علامه محمد باقر مجلسى، كه شامل ادعيه و اعمال كثيره‏‌اى كه درباره‏‌ى ايام و ليالى در كتب ادعيه، وارد شده مى‌‏باشد وى اين كتاب را در سال ۱۱۰۷ ق يعنى در اواخر عمر شريفشان به زبان عربى نوشته‌‏اند.

در پايان اين كتاب، كتاب ديگرى وجود دارد كه در حاشيه‏ى زاد المعاد چاپ شده بوده، تحت عنوان مفتاح الجنان پيرامون تعقيبات نمازها و زيارات مختلفى كه درباره ائمه و اعمال مربوط به اماكن مشرفه آنان و دعاهايى كه در دفع بعضى از امراض و آلام از اهل بيت به سند صحيح وارد شده است مى‏باشد.

آقاى علاء الدين أعلمى محقق اين كتاب شريف مى‏باشد كه در تاريخ ۱۴۲۳ ق در باره شخصيت مولف تحقيق نموده و در ابتداى كتاب زاد المعاد نوشته‏اند.

انگيزه تاليف‏

مولف مى‏گويد كه: چون از ائمه معصومين ادعيه و اعمال كثيرى نقل شده و من هم اكثر آنها را در كتاب بحار الانوار جمع كرده‏ام و ديدم كه تحصيل آنها و عمل به آن براى اغلب مردم به سبب اشتغال آنان به مشاغل دنيوى، ميسر نيست لذا دوست داشتم كه در اين رساله، منتخبى از اعمال سنت و فضائل ايام و ليالى شريفه و اعمالى كه به سند صحيح و معتبر وارد شده را بياورم تا عامه‏ى مردم از بركات آن محروم نمانند.

ساختار و محتوا

كتاب ابتدا با ترجمه‏اى راجع به علامه مجلسى توسط آقاى اعلمى آغاز مى‏گردد و سپس مقدمه‏اى از مولف ذكر مى‏شود درباره اينكه به چه علت اين مجموعه را گردآورى كرده و اينكه آن را تحفه‏اى دانسته كه مورد قبول شاه سلطان حسين موسوى حسينى صفوى بهادرخان واقع شود. بعد از اين مقدمه اصل كتاب زاد المعاد در ۱۴ باب و يك خاتمه ادامه مى‏يابد. و در ادامه، كتاب مفتاح الجنان كه در حاشيه‏ى زاد المعاد بوده به آن اضافه مى‏شود. در آخر كتاب دو فهرست از مطالب دو كتاب مشاهده مى‏شود.

در ۹ باب اول زاد المعاد از فضيلت و اعمال ماه‏هاى قمرى مطالبى عنوان شده و در باب دهم اعمالى را ذكر مى‏كند كه در همه ماه‏ها مشترك باشد مانند دعاهايى كه هنگام رويت هلال ماه وارد شده است. در باب يازدهم زياراتى كه در مورد رسول اكرم و ائمه هدى صلوات الله عليهم وارد شده و در ابواب قبلى ذكر نگرديده را متذكر مى‏شوند. باب سيزدهم متعلق است به احكام اموات و آداب هنگام احتضار و غسل و دفن ميت و بالاخره در باب آخر مجملى از احكام زكات و خمس و اعتكاف را بيان مى‏كنند. اما در خاتمه‏ى، به بيان كفارات مى‏پردازد.

مفتاح الجنان كه در حاشيه‏ى زاد المعاد آمده بود، به‏طور مستقل در پايان كتاب زاد المعاد ذكر شده است و در مورد مسائلى چون تعقيبات نمازهاى يوميه و دعاها و مناجاتهايى كه از آنان نقل شده مانند دعاى مشلول و عشرات، سمات، جوشن كبير، صباح و غيره و مناجات هايى مانند تائبين، شاكين، راغبين، شاكرين، مريدين و غير از آن آورده است. همچنين در زيارات ائمه و اعمال اماكن مقدسه‏اى چون مسجد كوفه، مسجد سهله و ديگر اماكن متبركه به علاوه در مورد دعاهايى كه در دفع امراض و اسقام وارد شده است، دعاهايى را ذكر كرده است.

در پايان كتاب طلسمهايى در قضاى حوائج و ايام هفته براى دفع آفات و بلايا ذكر شده است.

نسخه شناسى‏

اين كتاب توسط انتشارات موسسه اعلمى در بيروت به سال ۱۴۲۳ ق به چاپ رسيده است.

منابع مقاله‏

متن و مقدمه‏ى كتاب‏