ميزان السماء در تعيين مولد خاتم الانبياء (ص) - صفحه 387

ميزان السماء در تعيين مولد خاتم الأنبياء

ميرزا حسين محدّث نورى (1320ق)

تحقيق : محمد كاظم رحمتى

درآمد

رساله «ميزان السماء در تعيين مولد خاتم الأنبياء» ، يكى از آثار جالب توجّه ميرزا حسين نورى (1320ق) است كه به شكل تك نگارى به بحث در مورد تعيين روز تولّد پيامبر صلى الله عليه و آله پرداخته است . از ديگر آثارى كه به طور جداگانه به اين موضوع پرداخته اند ، مى توانيم به رساله إيضاح الأنباء في تعيين مولد خاتم الأنبياء و مقتل سيد الشهداء ، نوشته مرحوم ثقة الاسلام تبريزى اشاره كنيم . ۱ ابن ناصر الدين دمشقى شمس الدين محمّد بن

1.اين اثر در تبريز ، مطبعه اميد ، به سال ۱۳۵۳ق ، به چاپ رسيده است .نكته جالب توجّه در اين رساله اين است كه مرحوم ثقة الاسلام تبريزى بيان داشته شخصى را كه مرحوم مجلسى در بحار (ج ۱۵ ، ص۲۴۹ به بعد) از او به عنوان فاضل معاصر ياد كرده و او را از حاميان قول كلينى در مورد تاريخ تولد پيامبر صلى الله عليه و آلهمعرّفى كرده است ، رضى الدين محمد قزوينى (۱۰۹۶ق) مى باشد و افزوده است كه اين مطالب ، در كتاب لسان الخواص (در مورد اين اثر و نسخ موجود آن ، ر .ك : الذريعة ، ج۱۸ ، ص۳۰۲ـ۳۰۴) نوشته قزوينى موجود است .

صفحه از 443