اعتبار احادیث کافی و عیون اخبار الرضا(ع)

پرسش :

آیا احادیث کتاب های کافی و عیون اخبار الرضا(ع) همگی قابل استنادند؟ یا اینکه ممکن است بعضی از آنها نادرست باشند؟پاسخ :

هریک از روایت های این دو کتاب باید از جهت اعتبار مورد بررسی قرار گیرند و نمی توان یکجا برای همه ی احادیث آنها نظر داد. روایت ضعیف در این کتابها دیده می شود.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :