عيون الاخبار في مناقب الاخيار(منتخب) - صفحه 213

عُيون الأخبار في مناقب الأخيار (منتخب)

محمّد بن محمّد الحسيني البغدادي (م 480 ق)

تحقيق : محمّد هادى خالقى

درآمد

سَماع و حفظ و ضبط حديث ، اخذ و اعطاى اجازه روايت ، سفر كردن براى آموختن و آموزاندن حديث ، تصنيف در حديث ، مُسنَد نويسى ، مناقب نگارى ، محدّث پرورى ، و . . . هر كدام به تنهايى صفتى شايسته و برجسته براى عالم دينى شمرده مى شوند و مؤلّف عيون الأخبار ، جملگى اين صفات را با هم داشت و بسى بيشتر!
وى ، بزرگى و پاكيزگى تبار ، بخشندگى طبع ، شجاعت اخلاقى و غناى همراه با زُهد را نيز در گنجينه فضايل خودداشت ؛ كسى كه يوسف بن ايوب زاهد (م535ق) ، او را ستوده و درباره اش گفته است : «در خاندان على ، فاضل تر از او نديده ام» ۱ و ابو سعد

1.سير أعلام النبلاء ، ج۱۴ ، ص۵۰ .

صفحه از 261