آداب روزه داری بخش دوم - صفحه 1

فصل دوم : كارهايى كه بر استحباب آنها تأكيد شده است

2 / 1

همه كارهاى نيك

۱۷۰.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:كسى كه در ماه رمضان ، يكى از كارهاى نيك را انجام دهد ، همچون كسى است كه هفتاد واجب از واجبات خدا را انجام داده است و هر كس در اين ماه ، واجبى از واجبات خدا را انجام دهد ، همچون كسى است كه هفتاد واجب از واجبات خداى متعال را در ماه هاى ديگر انجام داده است.

ر . ك : ص 91 (خطبه هاى پيامبر ، هنگام فرا رسيدن ماه رمضان) .

2 / 2

افطارى دادن به روزه داران

۱۷۱.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:هر كس روزه دارى را افطارى دهد ، مثل پاداش و هر عمل خوبى كه روزه دار با نيروى آن غذا انجام مى دهد ، بدون آن كه از پاداشش چيزى كم شود ، براى افطارى دهنده است.

صفحه از 16