آداب عید فطر - صفحه 23

فصل سوم : آداب روز عيد

3 / 1

اهميت دادن به روز عيد

۷۹۳.الكافى ـ به نقل از جابر ، از امام باقر عليه السلام ـ :پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: «چون روز اوّل ماه شوّال شود ، منادى ندا مى دهد: اى مؤمنان! صبحگاهان به سوى جايزه هايتان بشتابيد».
سپس فرمود: «اى جابر! جايزه هاى خدا ، جوايز اين پادشاهان نيست». سپس فرمود: «آن روز ، روزِ جايزه هاست».

۷۹۴.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:فرشتگان ، روز عيد ، سركوچه ها و گذرها مى ايستند و مى گويند: «بشتابيد به سوى پروردگار كريم كه عطاى بسيار مى دهد و گناه بزرگ را مى آمرزد».

۷۹۵.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:چون روز عيد فطر شود ، فرشتگان بر سر راه ها مى ايستند و ندا مى دهند: «اى گروه مسلمانان! بشتابيد به سوى پروردگار بزرگوار ، كه با نيكى منّت مى نهد؛ سپس پاداش فراوان بر آن مى دهد. شما را فرمان دادند كه شب به عبادت بپردازيد ، كه عبادت كرديد. شما را به روزه فرمان دادند ، كه گرفتيد و پروردگارتان را فرمان بردارى كرديد. پس جايزه هايتان را دريافت كنيد».
پس چون نماز بخوانند ، منادى ندا دهد: «آگاه باشيد كه پروردگارتان شما را آمرزيد. پس كامياب به خانه هاى خود برگرديد كه امروز ، روز جايزه است و اين روز را در آسمان ، روز جايزه مى نامند».

صفحه از 105