آداب عید فطر - صفحه 3

۷۶۹.امام على عليه السلام:اگر بتوانى شب عيد فطر و شب عيد قربان و... را مراقبت كنى ، چنان كن و در اين شب ها دعا و نماز و قرآن ، بسيار بخوان.

۷۷۰.امام صادق عليه السلام:شب عيد فطر ، شبى است كه اجير ، مزد كامل خود را دريافت مى كند.

۷۷۱.الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام:در شب عيد فطر ، در دعا و شب زنده دارى بكوشيد.

بيان

شيخ مفيد فرموده است:
در شب اوّل ماه شوّال ، هنگام غروب خورشيد ، غسل [ ، مستحب ]است ، همان گونه كه اين را در شب اوّل ماه رمضان گفتيم. در اين شب ، دعاى استهلال ، هنگام ديدن هلال ماه [ ، مستحب] است. نيز در اين شب ، آغاز تكبير ۱ پس از فراغت از نماز مغرب است و پايان آن ، فراغت از نماز عيد در روز عيد فطر. پس ، اين تكبيرها ، پس از چهار نماز گفته مى شود... .
روايات امامان معصوم عليهم السلام همگى بر عبادت و نماز و پرداختن به درخواست و استغفار و توبه در اين شب ، تأكيد دارند.

ر . ك : ص 924 ، ح 790

1.مراد ، تكبيرهايى است كه در حديث ۷۸۰ مى آيد.

صفحه از 105