آداب عید فطر - صفحه 33

ب ـ آراستگى

۸۱۱.امام سجّاد عليه السلام:هر يك از شما روز عيد ، خود را با غسل و سرمه كشيدن بيارايد و تا مى تواند و مى رسد ، دعا كند و هيچ يك از شما در شكل ، زيباتر و در عمل ، پست تر نباشد!

۸۱۲.امام باقر عليه السلام ـ درباره آيه:« زينت خود را در هر سجده گاه با خود برداريد» ـ : يعنى در روزهاى جمعه و عيد ، لباس هايى را كه با آنْ خود را مى آراييد ، براى نماز بپوشيد.

۸۱۳.امام صادق عليه السلام ـ درباره آيه :« زينت خود را در هر سجده گاه با خود برداريد» ـ : در عيد فطر و عيد قربان و جمعه است.

۸۱۴.امام صادق عليه السلام ـ درباره آيه :« زينت خود را در هر سجده گاه با خود برداريد» ـ : مقصود ، رداها (لباس ها) در روز عيد فطر و عيد قربان و جمعه است.

۸۱۵.دعائم الإسلام ـ به نقل از امام صادق عليه السلام ـ :«كسى كه براى نماز عيد بيرون مى رود ، سزاوار است بهترين جامه هايش را بپوشد و خود را با بهترين عطر ، خوش بو سازد».
و درباره آيه « اى فرزندان آدم! زينت خود را در هر سجده گاه با خود برداريد و بخوريد و بنوشيد و اسراف نكنيد ، كه او اسرافكاران را دوست نمى دارد» فرمود: «اين ، در روز عيد فطر و عيد قربان و جمعه است».

صفحه از 105