آداب عید فطر - صفحه 57

ه ـ پرداخت زكات

۸۳۴.السنن الكبرى ـ به نقل از عمرو بن عوف مزنى ـ :از پيامبر خدا درباره اين آيه: « رستگار شد كسى كه زكات داد * و نام پروردگارش را ياد كرد ، پس نماز خواند» پرسيدند. فرمود: «آن ، زكات فطره است».

۸۳۵.كتاب من لايحضره الفقيه:از امام صادق عليه السلام درباره آيه : « رستگار شد كسى كه زكات داد» پرسيدند.
فرمود: «كسى كه فطريه را بپردازد» .
گفتند: « و نام پروردگارش را ياد كرد ، پس نماز خواند» ؟
فرمود: «[ كسى كه] به صحرا رفت ، پس نماز خواند».

۸۳۶.امام صادق عليه السلام:از كمال روزه ، پرداخت زكات (يعنى فطريه) است ، همان گونه كه صلوات بر پيامبر صلى الله عليه و آلهاز كمال نماز است؛ چرا كه هر كس روزه بدارد ، امّا زكات نپردازد ، اگر به عمد ترك كرده باشد ، براى او روزه اى نيست ، و نيز كسى كه صلوات بر پيامبر صلى الله عليه و آله را ترك كند ، نمازى براى او نيست. خداى متعال ، پيش از نماز ، زكات را گفته است؛ فرموده است: « رستگار شد كسى كه زكات داد * و نام پروردگارش را ياد كرد ، و نماز خواند» .

۸۳۷.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:روزه بنده همواره بين آسمان و زمين آويخته است ، تا آن كه زكات فطره اش را بپردازد.

صفحه از 105