آداب عید فطر - صفحه 63

۸۴۷.الكافى ـ به نقل از هشام بن حكم ـ :امام صادق عليه السلام فرمود: «در پرداخت زكاتِ فطره ، خرما از غير آن بهتر است؛ چون سود آن ، سريع تر است؛ چون هر گاه به دستِ گيرنده اش برسد ، از آن مى خورد».
و فرمود: «زكات ، وقتى نازل شد كه مردم اموالى نداشتند و زكاتِ فطره بود» .

3 / 3

آنچه هنگام رفتن به سوى نماز ، سزاوار است

الف ـ رفتن پس از طلوع آفتاب

۸۴۸.امام صادق عليه السلام:پيامبر خدا ، پس از طلوع خورشيد ، بيرون مى رفت.

۸۴۹.امام باقر عليه السلام:از خانه ات بيرون نرو ، مگر پس از طلوع آفتاب.

۸۵۰.تهذيب الأحكام ـ به نقل از سماعه ـ :از امام عليه السلام درباره بيرون رفتن به سوى مصلاّ در عيد فطر و عيد قربان پرسيدم. فرمود: «پس از طلوع آفتاب [ برو] ».

صفحه از 105