آداب عید فطر - صفحه 67

۸۵۳.امام رضا عليه السلام ـ آن گاه كه در هنگام بيرون رفتن براى نماز عيد ، لحظه اى بر آستانه در ايستاد ـ :اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، اللّه أكبر بر آن كه هدايتمان كرد. اللّه أكبر بر آن كه ما را از چارپايان ، روزى داد. خدا را سپاس بر آن كه ما را آزمود. صداهايمان را به اين ذكر بلند مى كنيم.

ج ـ دعا در مسير

۸۵۴.الإقبال:با اين دعا از خانه بيرون برو ، تا آن كه همراه امام ، وارد نماز شوى. اگر چيزى از آن از تو فوت شد ، پس از نماز ، قضايش كن:
«خداوندا! رويم را به سوى تو كردم و بر تو توكّل نمودم. اللّه أكبر ، آن گونه كه هدايتمان كرد. اللّه أكبر ، خدا و مولاى ما. اللّه أكبر بر آن كه نعمتمان داد و آنچه آزمودمان ، نيكوست. اللّه أكبر ، براى آنچه ما را برگزيد و بر عهده ما نهاد. اللّه أكبر ، پروردگار ما ، كه ما را آفريد. اللّه أكبر ، كه ما را هستى داد.
اللّه أكبر ، آن كه با قدرتش ما را هدايت كرد. اللّه أكبر ، آن كه ما را آفريد و سامان بخشيد. اللّه أكبر ، آن كه با آيين خود به ما احسان كرد. اللّه أكبر ، آن كه از فتنه اش ما را ايمن ساخت. اللّه أكبر ، آن كه با اسلام ، ما را برگزيد. اللّه أكبر ، آن كه با اسلام ، ما را بر جز ما برترى بخشيد. اللّه أكبر ، كه قدرتش بزرگ تر است. اللّه أكبر ، كه برهانش برتر است. اللّه أكبر ، كه منزّه تر و ستوده تر است.
اللّه أكبر ، كه احسان او ديرين تر است. اللّه أكبر ، كه آمرزش او عزيزتر است. اللّه أكبر ، كه شأن او والاتر است. اللّه أكبر ، كه ياور كسى است كه از او يارى بخواهد. اللّه أكبر ، صاحب بخشايش براى آن كه از او آمرزش بطلبد. اللّه أكبر ، آن كه آفريد و صورتگرى كرد.
اللّه أكبر ، آن كه ميرانْد و به گور برد. اللّه أكبر ، آن كه هر گاه بخواهد ، برمى انگيزاند. اللّه أكبر ، خداوندْ برتر و بزرگ تر است. اللّه أكبر ، خداوندْ بزرگ تر و مقدّس تر و پاك تر از هر چيز است. اللّه أكبر ، پروردگار آفريده ها و خشكى و دريا. اللّه أكبر ، تا آن گاه كه چيزى خداوند را تسبيح كند و بزرگ بشمارد. اللّه أكبر ، آن گونه كه پروردگارمان دوست دارد بزرگ شمرده شود.
خداوندا! بر محمّد ، بنده و فرستاده ات ، پيامبر و برگزيده ات ، بزرگوار و امينت، محبوب و برگزيده ات از ميان آفريدگانت، دوست و ويژه و اختيارشده ات از ميان خلايقت ، درود فرست!
خداوندا! بر محمّد درود فرست ، آن بنده ات كه به سبب او ما را از نادانى ، هدايت كردى و به سبب او از نابينايى بينايمان ساختى و به سبب او ما را بر راه روشن و بزرگ و راه تقوا استوار داشتى ، آن گونه كه با او ما را رهنمون شدى و ما را از اعماق تباهى به همه نيكى ها بيرون آوردى و با او ما را از لبه پرتگاه هاى نابودى رهانيدى!
خداوندا! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست ؛ بهترين ، كامل ترين ، برترين ، بزرگ ترين ، پاكيزه ترين ، پاك ترين ، تمام ترين ، فراگيرترين ، بالنده ترين ، بهترين و زيباترين درودى را كه بر يكى از جهانيان فرستاده اى!
خداوندا! بنيانش را گرامى ، برهانش را بزرگ ، جايگاهش را والا ، و مقامش را در قيامت گرامى بدار و موقعيّت او را بر قلّه آفريدگان ، عظمت بخش!
خداوندا! در روز قيامت ، محمّد و خاندان محمّد را در منزلت ، نزديك ترينِ خَلق به خودت ؛ در مكانت ، والاترينشان؛ در منزلت و جايگاه ، گشاده ترين؛ در شرافت و جايگاه ، بزرگ ترين و والاترينِ خلق نزد خودت ، قرار بده!
خداوندا! بر محمّد و امامان هدايت ـ كه هدايت شدگان اند ـ و بر حجّت هاى خودت بر خَلقت و بر راهنمايان به راهت و درى كه از آن به سوى تو مى آيند و بر مفسّران وحى خود ، درود فرست ، آن گونه كه آنان سنّت تو را استوار داشتند و به حكمت تو و گواهان بر خلقِ تو گويا بودند!
خداوندا! بر ولىّ خود ، كه چشم به راه فرمان تو و مورد انتظار فَرَج بر اولياى توست ، درود فرست!
خداوندا! به سبب او پراكندگى را سامان بخش ، گسستگى را التيام ده ، ستم را بميران و عدالت را غالب ساز و با بقاى درازمدّتش ، زمين را بياراى و با يارى ات ، او را تأييد كن و با «رُعب» ، او را يارى نما و ياورشان را نيرو بخش و خواركننده شان را خوار ساز و دشمنانشان را نابود كن و نيرنگ زنندگان به آنان را هلاك ساز و به سبب آنان ، سران گم راهى ، بدعت گذاران ، ميرانندگان سنّت ، و عزّتجويان با باطل را در هم شكن و به سبب آنان ، مؤمنان را عزيز و دروغگويان و منافقان و همه كافران و مخالفان را در شرق و غرب زمين ، خوار گردان ، اى مهربان ترينِ مهربانان!
خداوندا! بر همه فرستادگان و پيامبرانى كه از سوى تو هدايت را رساندند و براى تو پيمان هاى طاعت بستند و با خيرخواهى ، بندگان را به سوى تو فرا خواندند و در راه تو ، بر آزارهايى كه ديدند ، صبر كردند ، درود فرست!
خداوندا! بر محمّد و بر آنان و بر نسلشان و اهل خانواده هايشان و بر خانواده دوستدارانشان و بر همسران پاك و همه پيروانشان از زنان و مردان باايمان و مسلمان ، از زنده و مردگانشان ، درود فرست! سلام بر همه آنان در اين ساعت و اين روز ، و رحمت و بركات خدا بر آنان باد!
خداوندا! خاندان پيامبر ما محمّد را كه خجسته ، شنوا و فرمانبرند و تو هر گونه پليدى را از آنان طرف كردى و كاملاً پاكشان ساختى ، به بهترين درودها و بالنده ترين بركت ها ويژه ساز ! سلام و رحمت و بركات خداوند بر آنان باد !

صفحه از 105