آداب عید فطر - صفحه 77

۸۶۳.سنن الترمذى ـ به نقل از ابو هُرَيره ـ :پيامبر خدا روز عيد ، چون از راهى بيرون مى رفت ، از راهى ديگر برمى گشت.

۸۶۴.امام على عليه السلام:پيامبر خدا ، چون به مصلاّ مى رفت ، از همان راهى كه رفته بود ، برنمى گشت.

۸۶۵.تاريخ دمشق ـ به نقل از عبد الرحمان بن حاطب ـ :پيامبر خدا را ديدم كه هنگام رفتن براى نماز عيد ، از راهى مى رفت و از راهى ديگر برمى گشت.

۸۶۶.عوالى اللآلى:پيامبر صلى الله عليه و آله براى نماز عيد از مسير «شجره» بيرون مى رفت و از راه «مُعرِّس» ۱ برمى گشت.
پيامبر هنگام رفتن ، دورترين راه ، و هنگام بازگشت ، نزديك ترين راه را برمى گزيد.

3 / 4

نماز عيد

3 / 4 ـ 1

فضيلت نماز عيد

۸۶۷.تاريخ دمشق ـ به نقل از جابر ـ :پيامبر خدا روز عيد ، هيچ يك از خانواده اش را وا نمى نهاد ، مگر آن كه او را بيرون مى بُرد.

1.مسير مسجد ذى الحليفه است كه در چند مايلى مدينه بوده و پيامبر صلى الله عليه و آله به آن جا آمد و شد داشته است .

صفحه از 105