آداب عید فطر - صفحه 79

۸۶۸.مسند ابن حنبل ـ به نقل از ابن عبّاس ـ :پيامبر خدا به دختران و همسرانش دستور مى داد كه روز عيد [ براى نماز] بيرون بروند.

۸۶۹.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:خداوند متعال در روز عيد فطر و عيد قربان ، به زمين با عنايت مى نگرد. پس ، از خانه ها بيرون آييد تا رحمت به شما برسد.

۸۷۰.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:چون روز عيد فطر شود و مردم به صحرا بيرون روند ، خداوند بر آنان مى نگرد و مى گويد: «بندگان من! براى من روزه گرفتيد و براى من نماز خوانديد. به خانه هايتان باز گرديد كه آمرزيده ايد».

۸۷۱.امام باقر عليه السلام:[ خواندن] نماز عيد فطر و عيد قربان با امام ، مستحب است و پيش از آن و پس از آن تا ظهر ، نمازى [ مستحب] نيست.

۸۷۲.امام صادق عليه السلام:هر گاه روز عيد قصد سفر دارى ، اگر صبح دميد و تو در شهر بودى ، بيرون مرو تا آن كه در [ مراسم] آن عيد ، حضور يابى.

3 / 4 ـ 2

آداب نماز عيد ۱

الف ـ نماز گزاردن در صحرا يا جاى بدون سقف

۸۷۳.امام صادق عليه السلام:يك روز عيد فطر يا عيد قربان ، به پيامبر خدا گفتند: خوب بود در مسجدِ خود نماز مى خواندى.
فرمود: «دوست دارم كه به طرف آفاق آسمان بيرون آيم».

1.شيخ مفيد رحمه الله گفته است: «اين نماز ، براى هر كه نماز جمعه بر او لازم است ، واجب است ؛ به شرط حضور امام عليه السلام. و در هنگام عدم حضور امام عليه السلام ، انفرادى خواندن آن ، مستحب است. پس چون روز عيد شد ، پس از طلوع صبح ، غسل كرده ، پاكيزه ترين جامه هايت را مى پوشى ، عطر مى زنى و براى نماز عيد به محلّ تجمّع مردم در شهر مى روى. پس چون خورشيد دميد ، كمى صبر كن. سپس زير آسمان به نماز بپرداز و سجودت ، بر خودِ زمين باشد. پس چون ايستادى ، يك تكبير بگو» (ر . ك : المقنعة : ۱۹۴).

صفحه از 105