شرح طرق الشيخ الطوسي - صفحه 497

شرح طرق الشيخ الطوسي

ملا محمّد جعفر شريعتمدار استرآبادى (م 1263 ق)

تحقيق: على فرّخ

درآمد

مولى محمد جعفر استرآبادى مشهور به شريعتمدار (متوفاى 1263 ق) از اعاظم علما و فقها و مجتهدين شيعه در قرن سيزدهم هجرى است. شرح حال استرآبادى در مقدمه لب اللباب وى ـ كه در همين دفتر چاپ شده ـ آمده است. در اينجا توضيح كوتاهى پيرامون شرح طرق شيخ طوسى مى آوريم.
استرآبادى دراين رساله براى سهولت مراجعه به كتاب تهذيب الأحكام شيخ طوسى و ديگر كتاب هاى روايى شيخ طوسى، مشيخه تهذيب الاحكام را كه شيخ در پايان آن كتاب آورده، ابتدا به صورت الفبايىِ نام روات تنظيم كرده و پس از آن، عبارتِ شيخ طوسى را در آن مورد ذكر و به شرح و توضيح آن پرداخته است.

صفحه از 533