پژوهشى در باره ارزش زيارت امام حسين عليه السلام - صفحه 1

پژوهشى در باره ارزش زيارت امام حسين عليه السلام

در روايات فصل چهارم ، فضيلت زيارت امام حسين عليه السلام ، با فضيلت هاى حج و عمره گزاردن ، مورد سنجش و ارزشيابى قرار گرفته است . برخى از اين احاديث ، ثواب زيارت آن امام را برابر با ثواب حج و عمره پس از انجام دادن حج واجب مى دانند و برخى ، آن را برابر با حج مى دانند ، براى كسى كه نتوانسته حج بگزارد ؛ ولى شمارى از روايات ، فضيلت زيارت امام حسين عليه السلام را بيشتر از حج گزاردن ، بلكه فضيلت آن را برابر با يكهزار حج ، مطرح كرده اند .
با ملاحظه اين روايات ، دو پرسش ، پيش مى آيد :
پرسش اوّل . ملاك اين همه تفاوت در ارزيابى زيارت امام حسين عليه السلام و حج و عمره چيست؟ و چرا روايتى آن را برابر با يك حج و عمره مى داند و روايت ديگر ، آن را معادل سه حج و ديگرى ، معادل ده حج و همچنين تا يكهزار حج و يكهزار عمره؟!
پرسش دوم . چگونه مى توان پذيرفت كه فضيلت زيارت سيّد الشهدا عليه السلام ، بيشتر از زيارت خانه خداست؟ و آيا اين گونه روايات ، به مفهوم كم ارزش جلوه دادن زيارت خانه خدا نيست و موجب كاستن انگيزه زائران آن و كاهشِ شُكوه و عظمت

صفحه از 11