بازار - صفحه 1

السُّوق

بازار

انظر : الذكر : باب 1345 .

صفحه از 6