دشمن ترين دشمنت - صفحه 108

2521

أعدى عَدُوِّكَ

۰.12182.رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : أعدى عَدوِّكَ نَفسُكَ الَّتي بَينَ جَنبَيكَ . ۱

2521

دشمن ترين دشمنت

۰.12182.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دشمن ترين دشمن تو، نفسى است كه ميان دو پهلويت قرار دارد.

۰.12183.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سوگند به آن كه جانم در دست اوست، براى انسان هيچ دشمنى دشمن تر از خشم و شهوت وجود ندارد. پس آن دو را سركوب كنيد و مقهورشان سازيد و آتش آنها را فرو نشانيد.

۰.12184.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دشمن تو آن كسى نيست كه اگر تو او را بكشى برايت مايه روشنايى باشد و اگر او تو را بكشد به بهشت روى، بلكه بالاترين دشمن تو، فرزند توست كه از پشتت خارج شده است و پس از آن، بالاترين دشمنت، ثروتى است كه به دست آورده اى.

1.. تنبيه الخواطر : ۱/۲۵۹.

صفحه از 109