مكتوبات حديثي اصحاب ائمه (ع) - صفحه 7

مكتوبات حديثى اصحاب ائمه عليهم السلام

مهدى مهريزى

قسمت اوّل

تاكنون در زمينه بازسازى منابع مفقود در زمينه حديث، در چهار دفتر از ميراث حديث شيعه سخن گفته ايم. در دفتر ششم، از ضرورت بازسازى منابع و اهداف و روش هاى اين كار، سخن به ميان آمد. در دفتر هفتم، مصادر اوّليه رجال، شناسايى شدند و سپس در دفتر نهم و دهم به معرّفى مكتوبات حديثى ائمّه عليهم السلام پرداخته شد.
در دفتر ششم، گفتيم كه در زمينه حديث شيعه، در سه حوزه، نيازمند بازشناسى و بازسازى هستيم: 1. مكتوبات حديثى ائمّه عليهم السلام ؛ 2. مكتوبات حديثى اصحاب ائمّه عليهم السلام ؛ 3. مصادر رجالى شيعه.
در اين جا بايد آن سخن را چنين تكميل كرد كه حوزه چهارمى نيز وجود دارد، و آن، آثار فقه الحديثى اى است كه ياران ائمه عليهم السلام در قرون اوّليه نگاشته اند و مفقود گشته است، مانند: كتب مختلف الحديث، علل الحديث و غريب الحديث. ۱
بر اين اساس، حوزه هاى نيازمند بازسازى و بازشناسى عبارت اند از:
1 . مكتوبات حديثى ائمّه عليهم السلام ؛
2 . مكتوبات حديثى اصحاب ائمّه عليهم السلام ؛
3 . مصادر رجالى شيعه؛
4 . آثار فقه الحديث.

1.در اين زمينه، ر. ك: فصل نامه علوم حديث، ش ۱۶، ص ۵ ـ ۷: «دانش هاى حديثى: گذشته، حال، آينده»، مهدى مهريزى.

صفحه از 50