زبور العارفين - صفحه 109

زبور العارفين

على قلى خان بن قرچقاى خان تركمانى قمى (قرن 11ق)

تحقيق: على اوسط عبدالعلى زاده (ناطقى)

درآمد

مؤلّف

شيخ على قلى فرزند قرچغاى خان تركمان يا تركمانى ، از حكما و عرفاى نامى ، قرن يازدهم هجرى است . ولادت او در حدود سال 1020ق ، اتّفاق افتاده و تا سال 1097ق ، زنده بوده است . در كتب تراجم ، تاريخ ولادت و وفات او ذكر نشده است . در پايان جزء اوّل كتاب فرقان الرأيين و بنيان الحكمتين وى ، تاريخ تأليف آن 1076 ذكر شده كه 56 سال از عمر مؤلّف گذشته بوده است . ۱
پدرش قرچغاى خان ، از امرا و فرماندهان مشهور شاه عبّاس صفوى (985 ـ 1038ق) بود . او در سال 1032ق ، موفّق به تسخير موصل شد و به سال 1035ق ، گرجستان را فتح كرد و در سال 1052ق ، شهر قندهار را از محمّد داراشكوه ، پسر شاه جهان هندى ، پس گرفت و در سال 1057ق ، توسط شاه عبّاس ثانى به حكومت خراسان منصوب شد. ۲
قرچغاى خان ، دو پسر ديگر نيز داشت كه هر دو از علماى بزرگ

1.الذريعة ، ج۱۶ ، ص۱۷۶ .

2.تاريخ منتظم ناصرى ، ج۲ ، ص۹۱۸ ، ۹۲۰ ، ۹۴۷ و ۹۵۲ .

صفحه از 287