یقین، بهترین صفت دل

رسول الله صلی الله علیه و آله : خیر ما القی فی القلب الیقین

(امالي صدوق : ص ۵۷۶ ح ۷۸۸ )
یقین بهترین چیزیست که خدای متعال در دل انسان قرار میدهد.
اگر یقین نبود و شک بر وجود انسان مستولی بود؛ اهداف برای انسان نامفهوم و مبهم است، هدف ها که روشن نبود حرکت حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود....