یاران امام حسین علیه السلام (بخش اول) - صفحه 1

فصل سوم: شهادت ياران امام حسين عليه السلام‏

ويژگى‏هاى ياران امام عليه السلام‏

در اين فصل ، چگونگى شهادت شمارى از ياران امام حسين عليه السلام كه نكته قابل توجّهى در زندگى يا شهادت آنها گزارش شده ، ارائه مى‏گردد ؛ امّا پيش از آن ، اشاره به چند نكته در تبيين شخصيت و ويژگى‏هاى آنان ، قابل توجّه است :

1 . بهترين ياران‏

برپايه گزارش شمارى از منابع معتبر تاريخى ، امام حسين عليه السلام هنگام غروب تاسوعا ، ضمن خطابه‏اى حماسى ، در ستايش از ياران خود فرمود :
فَإِنّي لا أعلَمُ لي أصحاباً أوفى‏ ولا خَيراً مِن أصحابي۱ .
من ، يارانى باوفاتر و بهتر از ياران خود ، سراغ ندارم .
و در گزارش ديگرى آمده كه فرمود :
فَإِنّي لا أعلَمُ أصحاباً أولى‏ ولا خَيراً مِن أصحابي۲ .
من ، يارانى برتر و بهتر از ياران خود ، نمى‏شناسم .
و در گزارش سومى آمده كه فرمود :
أنّي لا أعلَمُ أصحاباً خَيراً مِن أصحابي۳ .
من ، يارانى بهتر از ياران خود ، سراغ ندارم۴ .

1.مثير الأحزان : ص ۵۲ . نيز ، ر . ك : همين شهادت‏نامه : ج ۱ ص ۷۷ ح ۸۱۴ .

2.ر . ك : ج ۱ ص ۷۶۷ ح ۸۱۱ .

3.ر . ك : ج ۱ ص ۷۷۲ ح ۸۱۵.

4.گفتنى است كه اين حديث ، با تعابير ديگرى هم آمده است و از جمله آنهاست : «يارانى بهتر از ياران من ، وجود ندارند» (الأمالى، صدوق : ص ۲۲۰ ح ۲۳۹) و «همانا يارانى بهتر از شما (ياران خودم) نمى‏شناسم» (الملهوف : ص ۱۵۱) و «همانا يارانى كه از شما (ياران خودم) درست‏تر [و تمام‏تر در دوستى ]باشند ، نمى‏شناسم» (الفتوح : ج ۵ ص ۹۵) .

صفحه از 58