چند نکته درباره مقام و منصب

قال الصادق علیه السلام :اذا کان لک صدیق فَوُلّی ولایةً فَاَصَبتَه علی العُشر ممّا کان لک علیه قبل ولایته فلیس بصدیق سوءٍ [۱]

هرگاه دوستی داشتی و بعدها مقامی دولتی یافت و دیدی که یک دهمِ دوستی پیش از کسب مقام خود را حفظ کرده است پس دوست بدی نیست.
چند نکته از این روایت فهمیده می شود :
۱- یکی از مواردی که انسان را می شود آزمایش کرد پست و مقام است که آیا این مقام در او اثر سویی گذاشته یا خیر .
۲- یکی از لغزشگاههای انسان که موجب فساد اخلاقی انسان می شود پست و مقام است .
۳- انسان قبل از اینکه به مقامی برسد باید خودسازی کند و الّا به فساد کشیده می شود .


[۱]کتاب دوستی، ص۱۷۰