مكتوبات حديثي ائمه (بخش دوم) - صفحه 7

مكتوبات حديثى ائمه عليهم السلام (بخش دوم)

مهدى مهريزى

در بخش اول اين نوشتار به تاريخچه و فهرست مكتوبات حديثى ائمه عليهم السلام پرداخته شد و در پايان از يكصد و سى اثر ياد شد كه به ائمه منسوب اند . در قسمت دوم و پايانى اين نوشتار به آخرين مبحث مى پردازيم :

پژوهشهاى قابل پيگيرى در حوزه مكتوبات حديثى ائمه عليهم السلام

آثار يادشده ، در سه گروه ، قابل دسته بندى اند :

الف . آثار كاملِ موجود

آثارى كه به صورت كامل ، موجودند ؛ چه آنهايى كه مستقلاً به چاپ رسيده اند و چه آنهايى كه در ضمن مصادر حديثى نقل شده اند ، خواه در انتساب آنها ترديدى باشد يا نباشد .
اين آثار ، 35 مورد از يكصد و سى اثر را به خود اختصاص داده اند و عبارت اند از : ۱
1 . عهدُه للأشتر

1.عناوين آثار به ترتيب شماره هاى بخش قبل ذكر مى شود و شماره داخل پرانتز ، همان شماره مسلسل آثار در بخش قبل است .

صفحه از 15