ترجمه و شرح دعاي صباح - صفحه 347

ترجمه و شرح دعاى صباح

محمدتقى بن محمّد شفيع كازرونى (قرن 14 ق)

تحقيق : رمضانعلى انتظارى

درآمد

محمّدتقى بن محمّد شفيع كازرونى بوشهرى از علماى بنام شيعه در قرن چهاردهم به شمار مى آيد . بنابر آنچه آقا بزرگ در نقباء البشر آورده ، پدر بزرگوار ايشان از شاگردان بنام ميرزاى بزرگ شيرازى و استادِ پسر ميرزاى شيرازى سيّد ميرزا على آقا بوده است .
محمّدتقى در سال 1305ق ، در شهر بوشهر چشم به جهان گشود و از همان دوران كودكى موردتوجّه پدر بوده و بعضى از دروس پدرش را تقرير كرده است .
اين عالم وارسته در سال 1329ق ، به همراه خانواده به زيارت عتبات مشرّف مى شود . در نجف اشرف پدرش بيمار مى شود و در هفتم ربيع الأول همان سال فوت مى نمايد و در وادى السلام ، مدفون مى گردد .
بعد از چند روزى كه وارد سامرّا مى شوند ، تنها برادرش هم بيمار مى شود و دار فانى را وداع مى كند و در همان جا مدفون مى شود . مؤلف بعد از اين اتّفاق تا سال 1335ق ، بنا به آنچه كه در ضمن يكى از تأليفاتش آمده ، در سامرّا حضور داشته و به تقويت بنيه علمى خود پرداخته است .

صفحه از 370