دغدغه‏هاي ترجمه متون ديني - صفحه 299

دغدغه هاى ترجمه متون دينى

گزارشى از همايش ترجمه متون دينى

هادى ربّانى

چكيده

چندى قبل همايش نيم روزه ترجمه متون دينى، كاركردها، آسيب و بايسته ها از سوى گروه ترجمه پژوهشكده علوم و معارف حديث برگزار شد و صاحب نظران عرصه ترجمه از معناى ترجمه، آسيب شناسى ترجمه، شكل صحيح ترجمه، مشكلات ترجمه هاى موجود و گونه هاى ترجمه در حوزه متون دينى سخن گفتند و پيشنهادهايى چون ارائه شيوه نامه ترجمه متون دينى، برگزارى كارگاه هاى آموزشى ترجمه، ايجاد رشته تخصصى ترجمه متون دينى و ... ارائه كردند. نوشتار حاضر ارائه گزارش محتوايى همايش ياد شده است.

كليد واژه ها: ترجمه، متون دينى، بايدها و آسيب ها.

متون مقدس در هر دين و آيين، بستر آموزه هاى وحيانى اند و به مدد مفاهيم، كلمات و آهنگ قدسى خود، انسان را به مقام تخاطب و فهم معانى معنوى سوق مى دهند. در اين عرصه، بازگردان متون مقدس در هر زمان و در هر زبان، منزلتى رفيع و جايگاهى منيع در عرضه و بسط انديشه هاى دينى و نمودها و نمادهاى آيينى دارد. با ترجمه اين متون است كه هر دين و آيين از مركزيت كانونى خويش به در مى آيد و مرزهاى خود را فراتر مى گسترد. به منظور پرداختن بدين مسأله مهم، همايش نيم روزه ترجمه متون دينى، كاركردها، آسيب و بايسته ها ۱ ، با حضور جمعى از اساتيد، مترجمان و

1.پيش از اين نيز در آستانه بيستمين سال درگذشت مرحوم سيد على نقى فيض الاسلام، شارح و مترجم چند اثر بزرگ دينى (قرآن، نهج البلاغه و صحيفه سجاديه) همايشى در پاسداشت مقام علمى وى با عنوان «همايش ترجمانى متون دينى» در روزهاى ۲۲ و ۲۳ مهرماه ۱۳۸۳ در اصفهان برگزار شد. همچنين اثرى نيز با اين مشخصات كتابشناختى انتشار يافت: يادگارنامه فيض الاسلام: جستارهايى علمى و پژوهشى در باب ترجمانى متون مقدس. به اهتمام: دانشگاه آزاد اسلامى واحد خمينى شهر و مركز تحقيقات رايانه اى حوزه علميه اصفهان، اصفهان: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامى خمينى شهر، چاپ اوّل، ۱۳۸۳، ۷۲۶ ص. جهت آگاهى بيشتر درباره اين همايش و «يادگارنامه فيض الاسلام» ر.ك: «در ساحت فيض: گزارشى از برپايى همايش فيض اسلام در اصفهان»، هادى ربانى علوم حديث، سال نهم، شماره ۳ (پاييز ۱۳۸۳)، ص۱۹۳ ـ ۲۰۲.

صفحه از 302