تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 3661
نگاهی به كتاب «توسعۀ اقتصادی بر پایِۀ قرآن و حديث»

نگاهی به كتاب «توسعۀ اقتصادی بر پایِۀ قرآن و حديث»

​راوی: كتاب دو جلدی «توسعۀ اقتصادی بر پایِۀ قرآن و حديث» تاليف آية الله ری شهری است، و از سوی پژوهشكدۀ علوم و معارف حديث منتشر شده است.

به گزارش راوی: اين كتاب، نهمين عنوان از دانش نامۀ «ميزان الحكمة» به شمار می رود كه به صورت مستقل منتشر شده و به ارائۀ مجموعه ديدگاه های اسلام درباره توسعه، و نيز تبيين توسعۀ اقتصادی به طور خاص از ديد اسلام، همچنين به جهان شمولی اسلام و برتری آن بر مكاتب ديگر در عرصۀ توسعه بر پایِۀ نظام اقتصادی اشاره دارد.

جلد اول اين كتاب حاوی دو بخش است كه عبارت است از: پيشرفت اقتصادی؛ پايه های توسعه.
بخش اول با عنوان پيشرفت اقتصادی حاوی شش فصل به اين قرار است: اهمّيت پيشرفت اقتصادی؛ بركت های پيشرفت اقتصادی؛ واپس ماندگی اقتصادی؛ توصیۀ نويد داده شده در اسلام؛ ستايش فقر و مفهوم آن. بخش دوم با عنوان پايه های توسعه نيز شامل شش فصل است:دانش؛ برنامه ريزی؛ كار؛ بازار؛ مصرف؛ دولت.
جلد دوم كتاب «توسعۀ اقتصادی بر پایۀ قرآن و حديث» حاوی سه بخش است: بخش اول با عنوان اصول توسعه در هفت فصل به مبانی آن می پردازد كه عبارت است از: اصول اعتقادی؛ اصول حقوقی؛اصول اخلاقی؛ اصول عبادی؛ اصول اجتماعی؛ اصول بهداشتی؛ اصول ديگر. بخش آخر به آفات توسعه اشاره دارد كه به فخر فروشی با ثروت؛ ناز پروردگی؛ آن چه آفت می آورد وآن چه از آفات باز می دارد، به آفات توسعه می پردازد.

كتاب دو جلدی «توسعۀ اقتصادی بر پایِۀ قرآن و حديث» تاليف محمد محمدی ری شهری با همكاری سيد رضا حسينی و ترجمۀ سيد ابولقاسم حسينی(ژرفا) توسط سازمان چاپ و نشر دارالحديث منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :