عرضه حديث بر امامان (ع) 1 - صفحه 29

عرضه حديث بر امامان (ع)

قسمت اوّل

عبدالهادى مسعودى

تاريخ حيات فكرى مسلمانان نشانگر استفاده از رهنمودهاى پيشوايان دينى در همه عرصه هاى دانش است. دانشوران مسلمان همواره كوشيده اند تا رهآورد گشت و گذار خود در بوستان حكمت الهى و گلزار زيباى نبوى و علوى و جعفرى را به شكلى متناسب با عصر و زمان، كارا و كارساز ارائه نمايند. در پس اين كوشش سترگ، تلاشى بزرگ تر و همزاد آن جهت اطمينان از درستى آنچه عرضه مى كنند، صورت گرفته است. اين تلاش ديرينه، در طول تاريخ تحمّل، نقل و عرضه حديث مشاهده مى شود و تابعى از تغييرات آن بوده است و به جز برهه اى ـ آن هم فقط به دست اخباريان حنبلى و شيعى كه به هر چه حديث ناميده مى شد، اطمينان مى كردند ـ كنار گذارده نشده است. وجود شيوه هاى گوناگون دستيابى به درستى حديث، گواه گستره پهناور اين تلاش است. عرضه احاديث بر قرآن، عقل و سنّت قطعى و يا نسبت سنجى آنها با واقعيتهاى خارجى، عملى و تاريخى، هر يك فصلى از تاريخ تدوين و عرضه حديث را به خود اختصاص داده اند.
شيوه اى كه اين نوشته بدان مى پردازد، عرضه حديث بر امامان و عالمان است كه

صفحه از 54