جایگاه بسيجی در روایات - صفحه 11

1 / 3

دوستان خدا

قرآن:

آگاه باشيد كه به يقين، دوستان و نزديكان خدا، نه بيمى [در عالم آخرت] بر آنان مى رود و نه اندوهى خواهند داشت.

حديث:

۱۰.پيامبر خدا صلى الله عليه و آلهـ در پاسخ به سؤال درباره سخن خداى تعالى :«آگاه باشيد كه به يقين، دوستان و نزديكان خدا، نه بيمى [در عالم آخرت ]بر آنان مى رود و نه اندوهى خواهند داشت»ـ: آنان ، كسانى اند كه در راه خدا به يكديگر محبّت مى ورزند.

۱۱.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :دوستان خدا ، خاموشى مى گزينند و خاموشى آنها ذكر خداست، و مى نگرند و نگاهشان عبرت است، و سخن مى گويند و سخنانشان حكمت است، و راه مى روند و راه رفتنشان در ميان مردم، مايه بركت است. اگر نه اين بود كه اجلهايشان نوشته شده است، از ترس عذاب و شوق به ثواب، [لحظه اى ]جانهايشان در كالبدهايشان قرار نمى گرفت.

۱۲.امام على عليه السلام ـ چون آيه«آگاه باشيد كه به يقين ، دوستان و نزديكان
خدا نه بيمى بر آنان مى رود و ...»
را خواند ـ :
«مى دانيد دوستان خدا چه كسانى اند» . گفتند : چه كسانى اند ، اى اميرمؤمنان؟ فرمود: «آنان، ما و پيروانمان هستيم. پس، هر كه بعد از ما از ما پيروى كند، خوشا به حال ما و خوش تر به حال آنان!».
گفتند: اى امير مؤمنان! چرا خوشا به حال ما و خوش تر به حال آنان؟ مگر نه اين است كه ما و آنان، هر دو در يك راهيم؟!
فرمود: «نه؛ زيرا آنان، بارى را به دوش مى كشند كه شما نكشيده ايد و چيزهايى را تحمّل مى كنند كه شما تحمّل نكرده ايد».

صفحه از 23