جایگاه بسيجی در روایات - صفحه 17

۲۰.كنزالعمّال ـ به نقل از اميّة بن خالد (درباره پيامبر صلى الله عليه و آله) ـ :آن حضرت به كمك مسلمانان پابرهنه و بينوا، فتح مى كرد و يارى مى خواست.

۲۱.حلية الأولياء ـ به نقل از حسن ـ :پيامبر خدا نزد اهل صفّه آمد و فرمود : «شب را چگونه به روز آورديد ؟». گفتند : به خوبى . پيامبر خدا فرمود : «شما امروز بهتريد يا آن گاه كه براى يكى از شما كاسه بزرگى [لبريز از غذا] آورده و كاسه ديگرى بُرده شود و خانه هايتان را آن چنان كه كعبه را مى پوشانند، بپوشانيد ؟» . گفتند : اى پيامبر خدا ! آيا در حالى كه بر دين خود هستيم ، به آن [نعمتها ]دست خواهيم يافت ؟
فرمود : «آرى» .
گفتند : پس آن روز براى ما بهتر است . صدقه مى دهيم و بنده آزاد مى كنيم.
پيامبر خدا فرمود : «نه ، بلكه امروزْ وضعتان بهتر است ؛ زيرا اگر به آن [نعمتها ]برسيد ، به يكديگر حسادت خواهيد كرد ، از يكديگر خواهيد بُريد و كينه يكديگر را در دل خواهيد پرورد» .

1 / 5

زمينه سازان حكومت جهانى اسلام

قرآن:

ما مى خواهيم بر مستضعفان زمين نعمت دهيم و آنان را پيشوايان مردم و وارثان [حكومت جهان] گردانيم .

صفحه از 23