بایسته های بسیج (1) - صفحه 17

2 / 2

آگاهى هاى سياسى

2 / 2 ـ 1

ايمان و زيركى

۶۲.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مؤمن ، زيرك و هوشيار و بيدار است.

۶۳.امام على عليه السلام :والاترينِ مؤمنان ، زيرك ترينِ آنهاست.

۶۴.امام على عليه السلام :مؤمن، زيرك و هوشيار است . شادمانى او در چهره اش و غمش در دل اوست.

صفحه از 44