بایسته های بسیج (1) - صفحه 21

2 / 2 ـ 4

اجتناب از دشمنى

۷۱.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :جبرئيل عليه السلام درباره هيچ چيز به اندازه دورى كردن از دشمنى با مردم ، به من سفارش نكرد.

۷۲.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هيچ گاه جبرئيل عليه السلام نزد من نيامد ، مگر اينكه مرا پند داد و آخرين سخنش به من اين بود : از دشمنى كردن با مردم، بپرهيز؛ زيرا اين كار، عيب نهفته را آشكار مى سازد و عزّت را از بين مى برد.

۷۳.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :چهار چيزند كه اندك آنها هم زياد است: آتش، خواب، بيمارى و دشمنى، كه اندك هريك هم زياد است.

۷۴.امام على عليه السلام :از كينه به دل گرفتن و تخم دشمنى در سينه كاشتن و به يكديگر پشت كردن و دست از يارى هم كشيدن بپرهيزيد ، تا اختيار كار خود را داشته باشيد.

۷۵.امام على عليه السلام :اوج نادانى ، دشمنى با مردم است.

۷۶.امام على عليه السلام :آن كه با مردم بستيزد ، با او دشمنى شود.

صفحه از 44