بایسته های بسیج (1) - صفحه 27

۸۷.امام على عليه السلام :بدترينِ دشمنان ، دست نيافتنى ترين و پنهانكارترين آنها در حيله گرى است .

۸۸.امام على عليه السلام ـ در حكمتهاى منسوب به ايشان ـ :از دشمن پنهانكار، بيشتر از دشمن آشكار ، برحذر باش.

د . ناتوان ترين دشمن

۸۹.امام على عليه السلام :آن كه دشمنى اش را آشكار كند ، نيرنگش كم شود.

۹۰.امام عسكرى عليه السلام :سست انديش ترين دشمنان، كسى است كه دشمنى خود را آشكار سازد.

تلاش براى دوست كردن دشمنان

2 / 2 ـ 6

۹۱.امام على عليه السلام :آن كه دشمنش را اصلاح كند، بر جمعيت خود، افزوده است.

۹۲.امام على عليه السلام :آن كه مخالفان را اصلاح كند ، به مقصود رسد.

صفحه از 44