بایسته های بسیج (1) - صفحه 33

2 / 2 ـ 9

كوچك نشمردن دشمن

۱۰۹.امام على عليه السلام :هيچ دشمنى را كوچك مشمار ، گرچه ناتوان باشد.

۱۱۰.امام على عليه السلام ـ در حكمتهاى منسوب به ايشان ـ :بپرهيز از كوچك شمردن دشمن ؛ چرا كه از مراقبت ، باز مى دارد؛ و چه بسيار كوچكى كه بر بزرگ پيروز شد!

۱۱۱.امام على عليه السلام ـ در حكمتهاى منسوب به ايشان ـ :كارِ دشمن را به هنگامى كه با او نبرد مى كنى ، كوچك مشمار؛ چرا كه اگر پيروز شدى ، ستايش نشوى ، و اگر او بر تو پيروز گشت ، معذورت ندارند. ناتوانى كه مراقب دشمن نيرومند است، به سلامت نزديك تر است از نيرومندى كه فريفته ناتوانى دشمن است.

2 / 2 ـ 10

سياست حق وسياست باطل

۱۱۲.امام على عليه السلام :دوستِ زيرك ، حقيقت است و دشمنش، باطل.

صفحه از 44