بایسته های بسیج (1) - صفحه 35

۱۱۳.امام على عليه السلام :ما در روزگارى به سر مى بريم كه بيشتر مردم آن بى وفايى را زيركى مى دانند و نادانان ، آنان را سياستمدار مى خوانند . آنها را چه مى شود؟ خدا آنها را بكشد! شخص زيرك ، از نيرنگ در كار ، آگاه است ؛ امّا امر و نهى خدا ، مانع اوست و با اينكه قدرت دارد، آن را به كار نمى بندد . امّا آن كه پرواى دين ندارد، فرصت طلبى مى كند و سودجويى مى نمايد.

2 / 2 ـ 11

سياست رفتار با دوستان

۱۱۴.امام على عليه السلام :تمام دوستى ات را درباره دوستت نثار كن؛ امّا به وى اطمينان تمام منما . با او كمال همراهى را داشته باش ؛ امّا تمام رازها را به وى مگو ، تا آنكه [از يك سو ]حقّ خردمندى را به جا آورده باشى و [از دگر سو ]وظايف دوستى را.

۱۱۵.امام على عليه السلام :لغزشهاى دوستت را تحمّل كن ، براى هنگامه هجوم دشمنت.

۱۱۶.امام على عليه السلام :هركس از يارى رسانى به دوستش غفلت ورزد ، با گامهاى دشمنش، هشيار مى گردد .

۱۱۷.امام على عليه السلام ـ در حكمتهاى منسوب به ايشان ـ :اينكه دوستت را نزد دشمنت ببينى به تو آسيبى نمى رساند ، كه اگر به تو سود ندهد ، ضرر نمى زند.

صفحه از 44