بایسته های بسیج (1) - صفحه 9

۴۷.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :دين خداى عز و جل را هرگز يارى نمى رساند، مگر كسى كه از همه سو آن را احاطه كند .

۴۸.امام على عليه السلام :نگهبانان دين خدا، همانان اند كه دين را بر پا داشتند و يارى اش كردند و از همه سو، آن را در ميان گرفتند و آن را براى بندگان خدا، نگه داشتند و آن را پاس داشتند و رعايت كردند .

2 / 1 ـ 6

هشيارى دينى

۴۹.امام على عليه السلام :بيدارى در دين، نعمتى است بر آن كه روزى اش شده است .

۵۰.امام على عليه السلام :اى بندگانِ خدا! شما را به تقواى الهى سفارش مى كنم؛ زيرا اين كار، حقّ خداست بر شما، و موجب حقّ شما بر خدا مى شود .
و به شما سفارش مى كنم كه در راه تقوا، از خدا كمك بخواهيد و به وسيله آن، براى گزاردن حقّ خدا يارى طلبيد ؛ زيرا پرهيزگارى ، امروزْ پناهگاه و سِپَر است و در فردا ، راهى به سوىِ بهشت است. راهِ آن ، روشن است و رونده در اين راه، بهره ور و امانتدار آن (يعنى خداى بزرگ)، حافظ و نگهدار. تقوا، همواره خود را بر مردم گذشته و حال ، نشان داده است ؛ زيرا آنان در فرداى قيامت، به آن نياز دارند؛ فردايى كه خداوند بزرگ ، آنچه را پديد آورده است، باز مى گردانَد و آنچه را بخشيده است، باز مى گيرد و از آنچه عطا فرموده است، سؤال مى كند.
پس چه بس اندك اند كسانى كه تقوا را پذيرفته اند و به
شايستگى، آن را به كار بسته اند! آنان از نظر تعداد، كم اند و شايستگى توصيف خداى بزرگ را دارند، در آنجا كه مى گويد : «وبندگان بسيارْ شكرگزارِ من ، كم اند» .
پس گوشهاى خود را به تقوا فرا داريد ، و به جِد بدان روى آريد ، و از هر چه خلاف تقوا بُوَد ، دل بكَنيد و تقوا را دلخواه خود شماريد . خود را با پرهيزگارى بيدار داريد و روزِ خود را با آن به سر آريد .

صفحه از 44