بایسته های بسیج (1) - صفحه 13

۵۳.امام صادق عليه السلام :بيشترين عبادت ابوذر ـ رحمت خدا بر او باد ـ دو چيز بود : انديشيدن و پند گرفتن.

۵۴.امام رضا عليه السلام :عبادت ، بسيارى نماز و روزه نيست ؛ بلكه عبادت، انديشيدن در كار خداى عز و جل است.

۵۵.تنبيه الخواطر :از مادر ابوذر، درباره عبادت او سؤال شد . گفت : تمام روز را از مردم كناره مى گرفت و به انديشيدن مى پرداخت.

2 / 1 ـ 8

شبهه شناسى

۵۶.امام على عليه السلام :شبهه به اين دليل شبهه ناميده شده كه شبيه حقّ است ؛ امّا دوستان خدا در هنگام شبهه، روشنايىِ راهشان يقين است و راهنمايشان، راه راست ؛ ولى دشمنان خدا به گاه شبهه ، دعوتشان گمراهى است و راهنمايشان كورى .

۵۷.امام على عليه السلام :از شبهه حذر كنيد ؛ زيرا كه شبهه، براى فتنه و گمراه سازى است .

صفحه از 44