بایسته های بسیج (1) - صفحه 15

2 / 1 ـ 9

شناخت اساس دين

الف . محبت خدا

۵۸.امام على عليه السلام ـ درباره ارزش اسلام ـ :وانگهى، اين اسلام ، آيين خداست كه آن را براى خود برگزيد و بر ديده خويش پروريد و بهترين آفريدگانش را ويژه [ابلاغ ]آن گرداند و ستونهايش را بر دوستى خود ، استوار كرد .

ب . محبّت اهل بيت

۵۹.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هيچ بنده اى ايمان نمى آورَد ، مگر آن كه من برايش دوست داشتنى تر از خودش باشم و خاندانم، برايش ارجمندتر از خاندانش باشند و خانواده ام، برايش دوست داشتنى تر از خانواده اش باشند و هستى ام، برايش دوست داشتنى تر از هستى خودش باشد .

۶۰.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هرچيزى را بنيادى است و بنياد اسلام، دوستى ما اهل بيت است .

۶۱.الأمالي ـ به نقل از عبدالرزاق بن قيس رحبى ـ :همراه على بن ابى طالب عليه السلام ، بر درِ دار الحكومه نشسته بوديم كه تابش خورشيد ، امام را به پناه بردن به داخل دار الحكومه ، ناگزير ساخت . حضرت برخاست تا داخل شود كه مردى از قبيله هَمْدان ، چنگ در پيراهن ايشان زد و گفت : اى امير مؤمنان! برايم حديثى جامع باز گو تا
خداوند، بدان سودم دهد .
حضرت فرمود : «آيا اين سود ، در احاديثِ بسيار نيست ؟» . گفت : چرا ؛ ولى مى خواهم حديثى جامع ، برايم بازگويى .
حضرت فرمود : «دوستم ، پيامبر خدا، برايم اين حديث را گفت كه من و پيروانم ، سيراب و سيراب شده ، با چهره هايى سپيد، بر حوض [كوثر ]وارد خواهيم شد . دشمنان ما نيز تشنه لب و تشنه كام و با چهره هايى سياه ، بر حوض، وارد خواهند شد . اين حديث را با كوتاهى اش به جاى حديثى بلند، برگير . تو همراه كسى هستى كه دوستش مى دارى و بهره ات ، همان است كه به دست آورده اى. اينك اى برادر هَمْدانى! رهايم كن».
سپس داخل دار الحكومه شد .

صفحه از 44