بایسته های بسیج (1) - صفحه 41

۱۲۸.امام على عليه السلام ـ در حكمتهاى منسوب به ايشان ـ :اندكى به دشمنت نزديك شو تا خواسته ات تأمين شود ؛ اما در نزديكى با او ، افراط مكن كه خود و ياورت را خوار مى كنى، و در چوب آويخته شده در برابر خورشيد بنگر كه چون كجش كنى ، سايه اش زياد مى شود و چون در اين كار، زياده روى كنى ، سايه كم مى گردد.

۱۲۹.امام باقر عليه السلام :بر [گزند] دشمنتان صبر كنيد و آنان را بپاييد.

۱۳۰.امام صادق عليه السلام ـ از سفارشهاى لقمان به پسرش، ناتان ـ :پسركم ! از جمله سلاحهايى كه مى توانى دشمنت را با آن از پاى درآورى ، مدارا و ابراز خشنودى از اوست، و از وى دورى مكن كه نهانِ خودت را برايش آشكار كرده اى و او را آماده رويارويى ساخته اى.

2 / 2 ـ 13

سياست رفتار با همگان

۱۳۱.امام على عليه السلام :مردمان را با معيار [ ويژه ] خودشان ارزيابى كن.

صفحه از 44