بایسته های بسیج (1) - صفحه 11

۵۱.امام على عليه السلام :ـ كه نعمتها و بخششهايش بى شمار است ـو همواره خداوند را در دورانى از روزگار، پس از روزگارى ديگر و در زمانى ميان آمدن دو پيامبر ، بندگانى است كه از راه انديشه، با آنان در راز است و از طريق خِرد، با آنان دمساز.
و آنان، چراغ هدايت را به نور بيدارى برافروختند كه در گوشها و چشمها و دلها فروزان ساختند. ايّام اللّه را به ياد مردم مى آورند و آنان را از عظمت و بزرگوارى او مى ترسانند . اينان، همچون نشانه هاى بيابانها هستند. كسى كه راه ميانه را در پيش گيرد، او را مى ستايند و به نجات و رستگارى اش بشارت مى دهند؛ و كسى را كه به راست و چپ متمايل شود ، از راهى كه در پيش گرفته است، نكوهش مى كنند و او را از هلاكت، برحذر مى دارند؛ و آنان ، چراغهايى در دلِ تاريكى ها و راهنمايانى در ميان شب ا هستند.

2 / 1 ـ 7

انديشه در مسائل دينى

۵۲.امام على عليه السلام :هر كه ديده انديشه خود را پيوسته بيدار نگه دارد، به اوج خواست خويش دست مى يابد.

صفحه از 44