بایسته های بسیج (1) - صفحه 25

2 / 2 ـ 5

دشمن شناسى

الف . انگيزه دشمنى

۸۲.امام على عليه السلام :آن كه سودش در زيان تو باشد ، هيچ گاه از دشمنى با تو بيرون نباشد.

ب . اقسام دشمنان

۸۳.امام على عليه السلام :دوستان تو ، سه دسته اند و دشمنانت نيز سه دسته اند : دوستانت ، دوستِ تو و دوست دوست تو و دشمن دشمنت هستند و دشمنانت ، دشمن تو و دشمن دوستت و دوست دشمنت هستند.

ج . خطرناك ترين دشمنان

۸۴.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :وحشتناك ترين چيزى كه از آن براى شما مى ترسم ، پيشوايانِ گمراه كننده اند .

۸۵.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :ترسناك ترين چيزى كه از آن برآينده شما مى ترسم ، منافقِ زباندان است.

۸۶.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :آنچه بيش از هر چيز درباره امّتم نگران كننده است، سه چيز است : لغزش عالم ، يا مجادله منافق به وسيله قرآن، يا
دنيايى كه گردنهاى شما را مى زند. پس، از دنيا بر خويش بترسيد.

صفحه از 44