بایسته های بسیج (1) - صفحه 29

۹۳.امام على عليه السلام :كمال دورانديشى، اصلاح مخالفان و مدارا با دشمنان است.

۹۴.امام على عليه السلام :اصلاح دشمنان با سخن نيك و رفتار زيبا ، آسان تر است از رويارويى و پيكار با آنان با [تحمّل] رنجِ نبرد.

۹۵.امام على عليه السلام :نيكى به بدكار (آن كه در حقّ ما بدى كرده)، دشمن را اصلاح مى كند.

۹۶.امام على عليه السلام :ـ در حكمتهاى منسوب به ايشان ـ: اگر دشمنت با تو تظاهر به دوستى و يكرنگى كند ، آن را به گرمى بپذير؛ چرا كه اگر اين را ادامه دهد و بدان خو گيرد ، دوستى اش خالص گردد.

2 / 2 ـ 7

هشيارى در برابر دشمن

۹۷.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خيرخواهى از سوى دشمن، محال است.

۹۸.امام على عليه السلام :آن كه به خواب رود ، [ بداند كه ] دشمنِ او نخوابيده است .

۹۹.امام على عليه السلام :فريب خوردن كامل ، در غافل ماندن از دشمن است.

۱۰۰.امام على عليه السلام :آن كه در برابر دشمنش به خواب غفلت فرو رود ، نيرنگها او را بيدار مى كند.

صفحه از 44