بایسته های بسیج (1) - صفحه 5

۳۷.امام صادق عليه السلام :حافظ قرآن كه به آن عمل كند، همراهِ فرشتگان پيغام آورِ بزرگوار و نيكوكار است.

2 / 1 ـ 3

آشنايى با حديث

۳۸.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر كس از امّت من كه چهل حديثْ از حفظ داشته باشد، خداوند در روز رستاخيز، او را دين شناسى عالم برانگيزد.

۳۹.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هركس دو حديث سودمند بياموزد يا آنها را به ديگرى آموزش دهد كه از آن دو حديث، بهره مند شود، اين كار بهتر از شصت سال عبادت است.

۴۰.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :با يكديگر مذاكره[ى علمى] و ملاقات كنيد و حديث بگوييد؛ زيرا حديث، دلها را صيقل مى دهد. همانا دلها همچون شمشير، زنگار مى گيرند و صيقل دهنده آنها حديث است .

۴۱.امام باقر عليه السلام :همانا حديث ما، دلها را زنده مى كند.

۴۲.امام صادق عليه السلام :جايگاه مردمْ نزد ما را از اندازه رواياتى كه از ما نقل مى كنند ، بشناسيد.

صفحه از 44