بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 17

۱۷۰.امام على عليه السلام:هر كه كار كند ، نيرومندتر شود و هر كه در كارْ كوتاهى ورزد، بر ضعف و سستى او [در كارها] افزوده شود.

۱۷۱.امام صادق عليه السلام:همانا نيروى مؤمن، در دل اوست. مگر نه اين است كه مى بينيد بدنى ضعيف و پيكرى نحيف دارد و با اين حال ، شب را به عبادت مى گذراند و روز را روزه مى گيرد؟

2 / 3 ـ 9

قاطعيت

۱۷۲.امام على عليه السلام:فرمان خداى پاك را تنها كسى مى تواند اجرا كند كه سازشكار نباشد و نيرنگ نزند و آزمنديها او را نفريبد.

۱۷۳.امام على عليه السلام:به جان خودم سوگند كه در جنگيدن با كسى كه در برابر حق بِايستد و در گمراهى فرو رود ، هرگز مسامحه و سستى روا نمى دارم .

۱۷۴.امام صادق عليه السلام:مبادا در اجراى فرمان خدا سستى كنيد كه هر كس در اجراى فرمان خداوند ، سستى روا دارد ، خداوند در روز
رستاخيز ، او را خوار گردانَد .

صفحه از 78