بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 11

۱۵۷.امام صادق عليه السلام:همه خير در يك خانه نهاده شده و كليد آن، بى اعتنايى به دنيا قرار داده شده است .

۱۵۸.بحار الأنوار ـ به نقل از سويد بن غفله ـ :بعد از آنكه با امير مؤمنان ، بيعت خلافت بسته شد ، خدمت ايشان رسيدم. تنها در اتاق خود بر بوريايى كوچك نشسته بود . گفتم : اى اميرمؤمنان! بيت المال در اختيار توست و من در اتاق تو اثاثى كه براى هر خانه اى لازم است ، نمى بينم؟
حضرت فرمود : «اى پسر غفله! آدم خردمند براى خانه اى كه بايد تركش نمايد ، اثاث فراهم نمى كند . ما را سراى امنى است كه بهترين متاع خود را به آن منتقل كرده ايم وخود نيز به زودى آن جا مى رويم» .

2 / 3 ـ 5

همت بلند

۱۵۹.امام على عليه السلام :بهترينِ همّت ها، بلندترينِ آنهاست.

۱۶۰.امام على عليه السلام :هرگاه در طلب چيزى بر مى آيى، بلنْد همّت باش.

صفحه از 78