بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 19

2 / 3 ـ 10

استقامت

قرآن:

پس همان گونه كه فرمان يافته اى ، استقامت بورز ، و نيز هر كس با تو روى به سوى خداوند آورده است [ ، استقامت ورزد ].

استقامت كن ، همان گونه كه فرمان يافته اى ، و از هوسهاى آنان پيروى مكن.

بى گمان ، كسانى كه گفتند : پروردگار ما اللّه است، سپس پايدارى نمودند ، فرشتگان بر آنها فرود آيند [و گويند ]كه مترسيد و اندوهگين نشويد ، و شما را مژده باد به بهشتى كه [در دنيا] به شما وعده داده مى شد. ما دوستان و ياران شما در زندگى دنيا و آخرت هستيم و هر چه دلهايتان بخواهد ، [ در بهشت ]براى شماست ، و هرچه خواستار باشيد ، در آنجا خواهيد داشت.

حديث:

۱۷۵.امام على عليه السلام :گفتم : اى پيامبر خدا ! مرا سفارشى فرما . فرمود : «بگو: پروردگار من خداست و آن گاه [بر اين گفته] ، ايستادگى كن» .
من گفتم : پروردگار من خداست و توفيق ، جز از خدا نخواهم ، به او توكّل مى كنم و به سوى او باز مى گردم . پيامبر خدا فرمود : «علم ، گوارايت باد ، اى ابو الحسن ، كه دانش را خوب نوشيدى و از آن ، نيكو سيراب گشتى!».

صفحه از 78