بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 21

۱۷۶.امام على عليه السلام :بدانيد، كه خداى ـ تبارك و تعالى ـ از بندگان بى ثبات و دَمدَمى مزاج خود، نفرت دارد. پس، از حق و ولايت اهل حق (ائمه اطهار عليهم السلام) دور نشويد؛ زيرا كسى كه ديگران را به جاى ما برگزيند، هلاك مى شود.

۱۷۷.امام على عليه السلام:هر كس با استقامت همراه باشد ، سلامتى از او جدا نخواهد شد .

۱۷۸.امام صادق عليه السلام :مؤمن در دين ، نيرومند است.. . نيك رفتارى در استقامت و پايدارى.

2 / 3 ـ 11

تحمل سختى

۱۷۹.امام على عليه السلام:برترينِ كارها، كارى است كه خود را بر انجام دادن آن به سختى وا دارى.

۱۸۰.امام على عليه السلام:پاداش كار ، به اندازه رنج و زحمتى است كه دارد.

۱۸۱.امام على عليه السلام:با رنج بسيار است كه درجات رفيع و آسايش هميشگى به دست مى آيد.

۱۸۲.امام على عليه السلام :قلب دوستدار خدا ، خستگى براى خدا را بسيار دوست دارد و قلب بى خبر از ياد خدا ، آسايش را دوست دارد . پس اى آدميزاد ! گمان مبر كه مقام والاىِ نيكى را بى سختى به دست مى آورى ؛ زيرا حق ، سنگين و تلخ است و باطل ، سبُك ،
شيرين و سست .

صفحه از 78