بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 23

۱۸۳.امام على عليه السلام:بزرگواريها با دشوارى به دست مى آيند ، و مزد و ثواب ، با رنج.

2 / 3 ـ 12

آرامش

قرآن:

اوست كه اطمينان و آرامش را در دلهاى مؤمنان ، فرو فرستاد تا ايمانى بر ايمانشان بيفزايند ، و سپاهيانِ آسمانها و زمين ، از آنِ خداوند است؛ و خداوند، همواره دانا و حكيم است.

حديث:

۱۸۴.امام باقر عليه السلامـ در تفسير سخن خداى تعالى :«اوست كه اطمينان و آرامش را در دلهاى مؤمنان فرو فرستاد .. .»ـ: آن آرامش، ايمان است.

۱۸۵.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :نيكوترين زيور مرد، آرامش همراه با ايمان است .

2 / 3 ـ 13

ميانه روى

۱۸۶.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:هيچ گاه بنده اى بر شناخت خود از دينش نيفزود، مگر اينكه بر ميانه روى او در عملش افزوده گشت.

صفحه از 78